Rovaniemen käyttökoirat ry:n säännöt (voimassa 13.2.2020-)

1.Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Käyttökoirat ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi. 

2. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää koiranpitoa, koirien koulutus-, tottelevaisuus- ja käyttökoeharrastusta sekä puhdasrotuisten koirien kasvatusta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää tottelevaisuus- ja käyttökokeita, kilpailuja, koiranäyttelyjä, kurssimuotoista ja muuta koulutustoimintaa jäsenilleen sekä jakaa tietoa koiraharrastuksesta ja koiranpidosta jäsenilleen sekä tekee neuvontatyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville.

Yhdistys voi pyrkiä jäsenyhdistykseksi tarkoituksensa ja toimintansa mukaisiin yhdistyksiin kuten Suomen Kennelliitto –Finska Kennelklubben r.y:een ja sen alaisiin yhdistyksiin tai liittoihin. Yhdistys voi tarvittaessa liittyä myös valtakunnallisiin urheilujärjestöihin tai -liittoihin.

3. Jäsenet
Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee hallituksen yksimielisesti hyväksymä hyvämaineinen henkilö. Jäsen otetaan vuosi-, perhe- tai nuorisojäseneksi.

Vuosijäsen suorittaa vuosijäsenmaksun. 

Perhejäseneksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö silloin kun saman perheen joku toinen jäsen on yhdistyksen vuosijäsen tai ainaisjäsen. Perhejäsenmaksu on puolet vuosijäsenmaksusta.

Nuorisojäseneksi otetaan alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenmaksu on puolet vuosijäsenmaksusta.

Kaikilta yhdistykseen liittyviltä jäseniltä peritään liittymismaksu.

Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruuden.

Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kunniajäsenet
Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta näiden ansioista koiraharrastuksen hyväksi. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksua kesäkuun loppuun mennessä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä mikäli hän toimii yhdistyksen sääntöjä, tarkoitusta tai hyviä tapoja vastaan taikka yhdistyslaissa mainituilla erottamisperusteilla. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätökseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös.

Jäsenen erottamisesta päätettäessä äänestys tapahtuu aina suljetuin lipuin. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4. Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.

Varsinaisen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä. Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Varajäsenet ja puheenjohtaja valitaan vuosittain seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä sihteerin. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

7. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella tiedotuskanavalla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 10 päivää ennen kokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, syyskokoukseen loka-marraskuussa ja kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valtakirjojen tarkastus

Kevätkokous:
6. Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus
7. Esitetään edellisen varainhoitovuoden kertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Syyskokous:
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
7. Valitaan kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
9. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus ja liittymismaksun suuruus
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Takaraja kevätkokouksen asialistalle on 1.2. ja 
syyskokouksen asialistalle 1.9.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen on oikeutettu edustamaan kahta muuta äänioikeutettua jäsentä heidän antamillaan valtakirjoilla. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole muuta määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Äänestys toimitetaan avoimena. Suljettu lippuäänestys toimitetaan, jos joku äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. 

9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta kahdessa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

10. Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.