Kameravalvonnan rekisteriseloste

Rakkiareenan tallentavan kameravalvonnan rekisteri- ja tietosuojaseloste 24.2.2021
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE tallentavasta kameravalvonnasta 

Rekisterin nimi
Rakkiareena (Suopunki 2, 96440 Rovaniemi).
Rekisterinpitäjä
Rakkiareena Oy
Järripeippo 2
96440 Rovaniemi
y-tunnus: 03161291-5

Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Suopajärvi
Rakkiareena Oy
puh. 0442409477
email: Info.rkkry@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusta
Kameravalvonnalla kerättävien tietojen tarkoitus on: 
- Alueella oleskelevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen
- Omaisuuden suojaaminen
- Toiminnan valvominen
- Turvallisuutta, omaisuutta tai toimintaa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Tallentava kameravalvontajärjestelmä vähentää rikollisuudesta aiheutuvaa pelkoa, ehkäisee ja paljastaa rikollisuutta, turvaa omaisuutta, tukee järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa sekä tuottaa todistusaineistoa mahdollisten tutkintapyyntöjen, rikosilmoitusten ja oikeuskäsittelyiden tueksi.

Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella olevista henkilöistä. Kuvan lisäksi tallennetaan tieto tallennusajankohdasta. Ääntä ei tallenneta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Valvontakameroiden välittämä digitaalinen kuvamateriaali.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten. Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. Poliisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.  

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukitussa tilassa, johon pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä. 

Tietoja säilytetään enintään 1 kk. Tallenneaika vaihtelee tallennetilan täyttymisen mukaan. Tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi tulleen häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, tapaturman tai turvallisuusasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi. 

Järjestelmä päivitetään säännöllisesti.

Tiedottaminen rekisteriin tallentamisesta
Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä Rovaniemen Käyttökoirat ry:n sisäisissä tiedotuskanavissa ja www-sivuilla (www.rkk.yhdistysavain.fi) sähköisessä muodossa. Tarvittaessa kysyjälle voidaan tulostaa paperiversio rekisteriselosteesta. 

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeudesta päättää kameravalvonnan rekisteriasioista vastaava henkilö. 

Rekisteröidyllä on oikeus:
•   Tarkastusoikeus: henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä käsitelläänkö häntä koskevia tietoja sekä oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Rekisteröityä voidaan edellyttää toimittamaan pyyntöön liittyviä riittävän täsmällisiä yksityiskohtia, jotta pyydetyt tiedot voidaan toimittaa.
•   Oikeus oikaista tiedot: henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevat virheelliset tiedot ja täydentää puutteelliset tiedot. 
•   Oikeus tulla unohdetuksi: mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista kohtuullisessa ajassa.
•   Käsittelyn rajoittaminen: tietyissä tapauksissa henkilöllä voi olla oikeus edellyttää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
•   Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: henkilöllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ellei niiden käsittelyyn ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Valitusoikeus
Jos katsot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu, ole yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi